top of page

Algemene voorwaarden van Buro van Wieren

Artikel 1 - toepasselijkheid

1.1 Dit document bevat de algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van Buro van Wieren en op alle (andere) overeenkomst(en) die Buro van Wieren en opdrachtgever met elkaar sluiten. Indien opdrachtgever eenmaal akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, zijn deze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige (vervolg)opdrachten.

1.2 Afspraken gemaakt nadat opdrachtgever akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden, maar één van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat de later gemaakte afspraak voor op de betreffende bepaling.

Artikel 2 – offertes

2.1 Aanbiedingen en offertes van Buro van Wieren zijn vrijblijvend. Dat wil zeggen dat toezending van een aanbieding van Buro van Wieren niet verplicht tot acceptatie van een opdracht onder dezelfde voorwaarden als van de aanbieding. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is genoemd. Als opdrachtgever binnen de gestelde termijn ingaat op het aanbod van Buro van Wieren, is Buro van Wieren in dat geval gehouden aan de voorwaarden uit de aanbieding.  

2.2 Het door Buro van Wieren laten maken van een offerte kost, afhankelijk van de omvang van de opdracht, €150,- of €250 euro. Dit bedrag komt te vervallen bij goedkeuring van de eerste offerte door de opdrachtgever en het toekennen van de opdracht aan Buro van Wieren. Indien er een tweede ontwerp of offerte gemaakt dient te worden zal dit wel verrekend worden.

2.3 De door Buro van Wieren gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Daarna vervalt de offerte. Uiteraard staat het opdrachtgever vrij om Buro van Wieren opnieuw te vragen een offerte uit te brengen.

2.4 Een overeenkomst tussen beide partijen komt in elk geval tot stand door a) ondertekening van de offerte door opdrachtgever, b) door de bevestiging van de telefonische opdracht door Buro van Wieren of c) door op de e-mail van Buro van Wieren waarin een aanbod is gedaan een reply te sturen met een akkoord of bevestiging van het voorstel van Buro van Wieren.   

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Buro van Wieren niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door opdrachtgever.

2.6 Een offerte die bij een leverancier is opgevraagd namens een klant van Buro van Wieren, schept op geen enkele wijze verplichtingen of verantwoordelijkheden voor Buro van Wieren. Een eventuele overeenkomst die tot stand komt naar aanleiding van deze namens de klant opgevraagde offerte, komt tot stand tussen de betreffende klant en de leverancier. Buro van Wieren staat buiten deze rechtsverhouding.  

Artikel 3 - overeenkomst

De overeenkomst die Buro van Wieren met opdrachtgever sluit, is altijd een ‘overeenkomst van opdracht’, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 - derden

4.1 Buro van Wieren is bevoegd om (gespecialiseerde) derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk daarvan is afgeweken.  

4.2 Buro van Wieren is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden.  

Artikel 5 - informatie

Wij vragen opdrachtgever nadrukkelijk voor en bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens te verstrekken die Buro van Wieren nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dat zijn in elk geval de gegevens waarvan Buro van Wieren aangeeft dat zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, maar ook de gegevens waarvan opdrachtgever redelijkerwijs gesproken noodzakelijk zijn voor het (deugdelijk) uitvoeren van de overeenkomst. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze gegevens komt voor rekening en risico van opdrachtgever en Buro van Wieren is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig verstrekken van de gegevens.

Artikel 6 – prijzen en betaling

6.1 De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele in de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten zoals verzendkosten, transportkosten, reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders vermeld.

6.2 Partijen komen een vast honorarium overeen voor de werkzaamheden die zijn opgenomen en beschreven in de opdrachtbevestiging en dus onder de scope van de opdracht vallen.  

6.3 Het staat Buro van Wieren vrij om bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot te vragen op de opdrachtsom en om de opdracht te weigeren als opdrachtgever hieraan niet wil voldoen.

6.4 Werkzaamheden die buiten de overeengekomen en omschreven opdracht vallen, worden gekwalificeerd als meerwerk. Als sprake is van meerwerk brengt Buro van Wieren het gebruikelijke uurtarief in rekening, bovenop het overeengekomen honorarium.

6.5 Als Buro van Wieren een (losse) opdracht krijgt waarvoor partijen géén (vast) honorarium zijn overeengekomen, geldt dat Buro van Wieren de vergoeding berekent aan de hand van het aantal bestede uren onder toepassing van het gebruikelijke uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Deze uren worden maandelijks gefactureerd.

6.6 De facturen van Buro van Wieren dienen zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen vanaf dagtekening te zijn voldaan, of binnen de termijn die is opgenomen op de factuur.

6.7 Het staat Buro van Wieren vrij om een betaling van opdrachtgever toe te wijzen aan de oudste openstaande factuur en dus te verrekenen.

6.8 Als opdrachtgever niet op tijd de factuur van Buro van Wieren voldoet, krijgt de opdrachtgever een extra termijn om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als daarna de factuur nog steeds niet is betaald, is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever ook wettelijke rente en eventueel buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten voor particuliere opdrachtgevers wordt berekend conform de staffel als opgenomen in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Stb. 2012, 141 en 142). Bij een zakelijke opdrachtgever geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten maximaal 20% bedragen over het openstaande bedrag.

6.9 Als er een of meerdere facturen onbetaald worden gelaten, staat het Buro van Wieren vrij om de werkzaamheden op te schorten totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Voor schade als gevolg van die opschorting is Buro van Wieren niet aansprakelijk.

6.10 Eventuele klachten ten aanzien van een factuur dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Buro van Wieren. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur. Het indienen van een klacht of het protesteren tegen de (hoogte van een) factuur, schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7 - aansprakelijkheid

7.1 Buro van Wieren is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

7.2 Als de aansprakelijkheid van Buro van Wieren komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Buro van Wieren uitkeert in het voorkomende geval of, indien uitkering van een verzekering niet aan de orde is, tot maximaal de waarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de schade is voortgevloeid.

7.3 Buro van Wieren is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid zich te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.  

7.4 Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Buro van Wieren schort de betalingsverplichting niet op. Oftewel, als opdrachtgever Buro van Wieren aansprakelijk stelt, blijf de opdrachtgever gehouden de betalingsverplichtingen na te komen.

7.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Buro van Wieren en door haar bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Buro van Wieren daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

7.6 Buro van Wieren wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die Buro van Wieren maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

Artikel 8 - klachten

8.1 Klachten over het werk van Buro van Wieren of gewenste wijzigingen dienen binnen zeven (7) dagen na oplevering schriftelijk te worden gemeld. Indien de werkzaamheden in fases worden verricht, geldt de afronding van een fase ook als een oplevering. Na het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de opgeleverde werkzaamheden van Buro van Wieren.

8.2 Voor aanpassingen die op verzoek van opdrachtgever verricht moeten worden om de te laat ingediende klacht te verhelpen, brengt Buro van Wieren het gebruikelijke uurtarief in rekening.

Artikel 9 – ontbinding en opzegging

9.1 Het staat Buro van Wieren vrij om de overeenkomst per direct te ontbinden als er gerede twijfel bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Daar is sprake van als er surseance of faillissement is aangevraagd, beslag is gelegd ten laste van de klant, of als andere omstandigheden tot de gerede twijfel leiden. Hetgeen Buro van Wieren ten tijde van de ontbinding uit hoofde van de gesloten overeenkomst al heeft geleverd of voldaan, valt niet onder de ongedaanmakingsverplichting. De vordering die Buro van Wieren heeft op de opdrachtgever is in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

9.2 De overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 10 – intellectueel eigendomsrecht

10.1 Het auteursrecht op de door Buro van Wieren verstrekte stukken, (digitale) bestanden, ontwerpen, tekeningen, schetsen, concepten, presentaties en andere bescheiden (‘Stukken’), berust bij Buro van Wieren. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Buro van Wieren mogen deze ‘Stukken’ niet worden gedeeld, gebruikt of verwerkt anders dan conform het doel van de overeenkomst op grond waarvan de ‘Stukken’ zijn gemaakt en opgeleverd.

10.2 In geval Buro van Wieren toestemming geeft voor het gebruik van de ‘Stukken’, dient het logo en de bedrijfsnaam van Buro van Wieren altijd duidelijk zichtbaar te worden vermeld. De manier waarop de bedrijfsnaam en het logo van Buro van Wieren wordt vermeld, wordt voorafgaand aan de publicatie en/of het gebruik afgestemd met Buro van Wieren.

10.3 Buro van Wieren gebruikt afbeeldingen van opgeleverd werk voor zijn (online) portfolio of voor promotiedoeleinden op sociale mediakanalen.

Artikel 11 – toepasselijk recht

11.1 Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.


Februari 2019

bottom of page